ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ на rabotnoobleklobg.com

 1. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между,, РАМИЛ,,ООД, гр. Сливен, ул.Банско шосе №5 , ЕИК 119620176, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на електронния магазин „rabotnoobleklobg.com”, наричан по-долу „ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН”.

 1. ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА

2.1. „Рамил“ООД е дружество със седалище и адрес на управление: гр.Сливен, ул.“Банско шосе“5, ЕИК 119620176 и идентификационен номер по ДДС: BG119620176, представлявано от Радост Ганева.

2.2. „Рамил“ООД администрира електронния магазин rabotnoobleklobg.com и щe бъде наричано за краткост по-долу ДОСТАВЧИК.

2.3. Можете да се свържете с ДОСТАВЧИКА на посочения по-горе адрес, на телефон: 0882444355 или на и-мейл адрес: sales@rabotnoobleklobg.com

2.4. Надзорни органи:

 (1) Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. „Иван Евстатиев Гешов“ № 15, тел.: (02) 940 20 46 факс: (02) 940 36 40 Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр. София, пл.“Славейков“ №4А, ет.3, 4 и 6, тел.: 02 / 980 25 24 факс: 02 / 988 42 18 гореща линия: 0700 111 22 Уеб сайт: www.kzp.bg

 1. ДЕФИНИЦИИ 

3.1. ДОСТАВЧИК – „Рамил“ООД

3.2. ПОЛЗВАТЕЛ – физическо, юридическо лице или друго правно образувание, което прави поръчка и сключва договор за покупко-продажба съгласно настоящите Общи условия

3.3. ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН e електронен магазин, достъпен на адрес в Интернет https://rabotnoobleklobg.com//, чрез който,Ползвателите сключват договор за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН‘’rabotnoobleklobg.com’’ работни облекла обувки,ботуши,предпазни екипировки и аксесоари

3.4. АКАУНТ – раздел от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, формиран от и-мейл адрес и парола, който позволява на ПОЛЗВАТЕЛЯ да изпрати Поръчка и който съдържа информация относно ПОЛЗВАТЕЛЯ и историята на някои от действията му в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН (Поръчки, данъчни фактури и др.). ПОЛЗВАТЕЛЯТ е отговорен и обезпечава цялата информация, въведена в Акаунта да е вярна, пълна и актуална.

 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Всяко използване на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН означава, че Вие сте се запознали внимателно с общите условия за използването му и сте се съгласили да ги спазвате безусловно.

4.2. ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото да актуализира и изменя Общите условия периодично, за да отразява всякакви промени на начина, по който ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН функционира и условията или всякакви промени на законовите изисквания. Документът може да се противопостави на ПОЛЗВАТЕЛИТЕ от момента, в който е публикуван в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН. В случай на такава промяна ние ще публикуваме в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН изменената версия на Документа, поради което Ви молим периодично да проверявате съдържанието на настоящия Документ.

4.3. Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби.

4.4. ДОСТАВЧИКЪТ полага сериозни усилия, за да поддържа точността на информацията, представена в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, ДОСТАВЧИКЪТ уточнява, че изображенията на продуктите имат илюстративен и насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията.

4.5. Възможно е, поради ограниченото пространство и последователната структура на информацията, описанията на продуктите да бъдат понякога непълни. Въпреки това, ДОСТАВЧИКЪТ се стреми да предостави най-подходящата и важна информация.

4.6. Всички стоки, включително тези в промоция/намаление се продават и доставят до изчерпване на количествата дори това да не е изрично отбелязано в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

4.8. ЕЛЕКТРОННИЯТ МАГАЗИН може да съдържа линкове към други сайтове. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

 1. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

5.1. Ползвателите използват интерфейса на страницата на Доставчика, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

5.2. Договорът между Доставчика и Ползвателя представлява настоящите общи условия.

5.3. Страна по договора с Доставчика е Ползвателят съгласно данните, предоставени при заявлението за покупка или съдържащи се в личния профил на Ползвателя, ако има създаден акаунт.

5.4. С отбелязване в полето „Съгласен съм с условията за покупка“ и натискане на бутона „Продължи“ ПОЛЗВАТЕЛЯТ извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и приема да закупи избраните от него стоки.

5.5. Всяко отделно заявление за покупка, отправено от ПОЛЗВАТЕЛЯ до ДОСТАВЧИКА се счита за отделно договорено.

5.6. Приема се, че всяко лице, което е заплатило цената на заявена от него за закупуване стока, е изявило воля за обвързване с текста на настоящите Общи условия.

5.7. Доставчикът доставя стоките на посочения от Ползвателите адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Ползвателите данни са неверни или заблуждаващи.

 1. ПОЛИТИКА ЗА ОНЛАЙН ПРОДАЖБА

6.1. Достъпът до ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН с цел регистрация на Поръчка е позволен на всеки ПОЛЗВАТЕЛ.

6.2. ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа на който и да е ПОЛЗВАТЕЛ до реализиране на поръчка и/или до някой от възможните платежни методи, ако сметне, че това би било в ущърб на ДОСТАВЧИКА, по какъвто и да е начин. При това положение единственото право на ПОЛЗВАТЕЛЯ е да се обърне към отдел „Обслужване на клиенти“ на ДОСТАВЧИКА, за да бъде информиран относно причините, които са довели до прилагането на посочените по-горе мерки. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за каквито и да е вреди, които ПОЛЗВАТЕЛЯ е претърпял или може да претърпи в следствие на това решение, независимо от неговата правилност или основателност.

6.3. Комуникацията с ДОСТАВЧИКА може да се осъществи чрез директна с него връзка или на посочените на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН начини за контакт.

6.4. Всички цени на стоките в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН са крайни, обявени са в лева (BGN) с включено ДДС за единично количество или единична опаковка и не включват разходите за доставка.

6.5. В случай на онлайн плащания или плащания по банков път, ДОСТАВЧИКЪТ не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от ПОЛЗВАТЕЛЯ или неговата банка по повод на самата транзакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката на ПОЛЗВАТЕЛЯ. Същото важи и за трансакциите, които ДОСТАВЧИКА прави към ПОЛЗВАТЕЛЯ, независимо дали прави това във връзка с възстановяване на някакво плащане към последния или по каквато и да е друга причина. Разходите, свързани с подобни плащания са единствено за сметка на ПОЛЗВАТЕЛЯ. 

 1. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

ДОСТАВЧИКЪТ има право да използва подизпълнители за изпълнението на задълженията си по договора за покупко-продажба от разстояние, сключен чрез ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, без да е необходимо да уведоми или получи съгласието на ПОЛЗВАТЕЛЯ за това.

 1. ПОРЪЧКА

8.1. ПОЛЗВАТЕЛЯТ може да прави поръчки в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН чрез добавянето на желаните продукти за покупки, следвайки стъпките, указани в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, за да завърши и изпрати съответната поръчка.

8.2. Всяка добавена в количката стока може да бъде купена, ако е налична. Добавянето на стока в количката за покупки, без поръчката да бъде приключена, не води до регистрацията на поръчката и автоматичното запазване на стоката.

8.3. ПОЛЗВАТЕЛЯТ се задължава и отговаря за това всички данни, които е предоставил във връзка с поръчката да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката.

8.4. С изпращането на поръчката ПОЛЗВАТЕЛЯТ разрешава ДОСТАВЧИКЪТ да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения Договор.

8.5. ДОСТАВЧИКЪТ има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от ПОЛЗВАТЕЛЯ поръчка, за което следва да уведоми ПОЛЗВАТЕЛЯ. Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в следните случаи:

 • осъществяване на паричната трансакция, което да не доведе до постъпване на средства по сметка на ДОСТАВЧИКА при он-лайн плащания;
 • предоставените от ПОЛЗВАТЕЛЯ данни в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН са непълни и/или грешни;
 • ДОСТАВЧИКЪТ е направил три неуспешни опита да достави поръчания от ПОЛЗВАТЕЛЯ продукт.

8.6. ПОЛЗВАТЕЛЯТ ще поеме всички преки разходи по връщането на продукти, в случай, че се откаже от Договора от разстояние и заяви това в срока за отказ, предоставен му от ДОСТАВЧИКА. Този срок започва да тече от датата на получаването на купения продукт от ПОЛЗВАТЕЛЯ или трето лица, различно от превозвача. Клиентът следва да върне Стоката на адрес: гр.Сливен, ул.“Банско шосе“5, „Рамил“ООД, като междувременно уведоми ДОСТАВЧИКА за това на имейл адрес ,,rabotnoobleklobg.com,, или на телефон 0882444355  ПОЛЗВАТЕЛЯТ може да върне продукта(-ите) и като попълни електронния формуляр.

8.7 ЗАМЯНА

8.1 При несъответствие между заявената за покупка и доставената стока, което не е било възможно да бъде установено в момента на доставката, Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 14 работни дни от получаването й. За целта е необходимо Клиентът да се свърже с оператор на ,,rabotnoobleklobg.com,,, или на телефон 0882444355 .

8.2 Ако клиентът е получил заявения от него артикул, но иска да го замени, трябва да върне стоката в запазена оригинална опаковка като заплати куриерската услуга в двете посоки (за връщането на артикула и за доставката на нов).

8.8. ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да възстанови платената цена на Договора, сключен от разстояние, от който ПОЛЗВАТЕЛЯ се е отказал в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата, на която е постъпило доказателство от ПОЛЗВАТЕЛЯ, че последният е върнал съответната стока. Сумата ще бъде възстановена както следва, без това да доведе до някакви допълнителни разходи за ПОЛЗВАТЕЛЯ, освен ако банката, която го обслужва не изисква някакви такси:

 • Плащанията, направени по банков път – чрез възстановяване по сметката, от която е било извършено плащането
 • Плащанията, направени чрез наложен платеж – по банкова сметка, допълнително предоставена от Клиента

8.9. ДОСТАВЧИКЪТ има право да забави възстановяването на сумата в случаите на отказ от сключен Договор до получаването на продадените продукти.

 1. СТОКИ/УСЛУГИ, ЗА КОИТО ПОЛЗВАТЕЛЯТ НЯМА ПРАВО НА ОТКАЗ

ПОЛЗВАТЕЛЯТ няма право да се откаже от сключения Договор в следните случаи:

 • при доставка на стоки, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от ДОСТАВЧИКА и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;
 • при доставка на продукти, изработени по поръчка на ПОЛЗВАТЕЛЯ или съобразно неговите индивидуални изисквания;
 • при доставка на продукти, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
 • при всички други случаи, предвидени със закон.
 1. ПОВЕРИТЕЛНОСТ

10.1. ПОЛЗВАТЕЛЯТ се съгласява, че като предоставя каквито и да е свои лични или други данни в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, той се съгласява, че те могат да бъдат използвани от последния за поддържане на акаунта му, включително регистриране на поръчки, изпращане на поръчани продукти, осъществяване на поръчаните услуги, фактуриране, разрешаване на спорове с ПОЛЗВАТЕЛЯ по повод неговите поръчки или разглеждане на исканията му.

10.2.При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, ДОСТАВЧИКЪТ може да използва личните данни на ПОЛЗВАТЕЛЯ единствено и само за целите, предвидени в договора.
10.3. ДОСТАВЧИКЪТ има право да използва информацията по 10.1 за предлагане на стоки и/или услуги на ПОЛЗВАТЕЛЯ за промоции, за статистически и всякакви други законосъобразни цели, освен в случай на изрично несъгласие на същия, изпратено на следния и-мейл адрес: sales@rabotnoobleklobg.com

10.4. Описаните по-горе цели, за които може да се използват данните, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за ДОСТАВЧИКА. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави. 

 1. ФАКТУРИРАНЕ – ПЛАЩАНЕ

11.1. Цените на продуктите, обявени в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН са крайни и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото българско законодателство и не включват разходите по транспортирането на продуктите.

11.2. Цената, начинът на плащане и срокът за плащане при издаване на фактури са посочени във всяка поръчка.

11.3. В случай, че в акаунта на ПОЛЗВАТЕЛЯ има запаметени повече от един адрес, доставката ще бъде изпратена на този, който е посочен като основен.

11.4. ПОЛЗВАТЕЛЯТ е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото българско законодателство.

11.5. ДОСТАВЧИКЪТ ще издаде на ПОЛЗВАТЕЛЯ фактура за поръчаните продукти въз основа на информацията, предоставена от ПОЛЗВАТЕЛЯ.

11.6. ДОСТАВЧИКЪТ издава фактура за всяко плащане по поръчка, чрез която ПОЛЗВАТЕЛЯТ си е купил продукт, предлаган от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

11.7. С цел правилното съставяне на фактурата за съответната поръчка, ПОЛЗВАТЕЛЯТ е длъжен непрекъснато да актуализира данните в акаунта си. Той е длъжен да прегледа информацията, посочена в съответната поръчка, за да се убеди, че тя е пълна, вярна и точна.

 1. ДОСТАВКА НА СТОКИ

12.1. ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да доставя поръчаните и купени продукти сам или чрез куриерска фирма на адрес, посочен от ПОЛЗВАТЕЛЯ или в офис на куриерската фирма, в зависимост от избора на ПОЛЗВАТЕЛЯ.

12.2. ДОСТАВЧИКЪТ ще осигури подходящото опаковане на продуктите и изпращането на съпътстващите документи. Ако по някаква случайност в пратката не се съдържа необходим към поръчания продукт документ, то моля да се свържете с нас на и-мейл: sales@rabotnoobleklobg.com  и ние ще направим всичко възможно, за да Ви го осигурим възможно най-бързо.

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

До „Рамил“ООД

гр.Сливен,

ул.“Банско шосе“5

тел: 0882444355

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги:

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………. /описание на продукта/

Стоката е поръчана на ………………….

Стоката е получена на …………………. /посочва се датата на получаване от потребителя/

 

…………………………………………………………       /Име на потребителя/

гр./с………………………………………………………/Адрес на потребител

 

……………….                                                   …………………………….

/Дата/                                                                 /Подпис на потребителя

 

 1. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

Собствеността на продуктите ще бъде прехвърлена от ДОСТАВЧИКА с предаването им на ПОЛЗВАТЕЛЯ, след извършване на плащането от негова страна. Предаването на продуктите ще се удостоверява с подписа на ПОЛЗВАТЕЛЯ на транспортния документ, предоставен от куриера.

 1. ОТГОВОРНОСТ

ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за каквито и да било претърпени от ПОЛЗВАТЕЛЯ вреди, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на ДОСТАВЧИКА.

 1. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

15.1. Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато.

15.2. Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на съответното събитие, то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява Договора без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.